Voorwaarden Barsema Stalling Warfhuizen + AVG Reglementen

Contract duur

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Datum van ingang is de dag dat uw caravan of camper voor de 1e keer wordt gestald. Opzeggen cq. beëindigen van het contract dient minimaal 1 maand voor ingang van de nieuwe contractdatum [contractdatum staat op het door u getekende contract of op de factuur ] te geschieden, per e-mailbericht of brief.

Bij tussentijdse huuronderbreking zal geen restitutie worden verleend. Voor aanvang van het nieuwe contractjaar ontvangt u van ons een factuur (via de website) voor het komende stallingsjaar.  Het is mogelijk uw contract bij verkoop van uw caravan door te geven aan een nieuwe eigenaar. Hiervoor wordt eenmalig €30 overschrijvingskosten berekend aan de nieuwe eigenaar cq stallingsnemer

Halen & brengen

Stallingnemer dient minimaal 48 uur [twee dagen of eerder] van te voren een afspraak te maken voor het brengen of ophalen van het object. Dit dient óf via de website te gebeuren, óf per e-mail of in geval van geen internet per telefoon.  Ophalen en brengen van het object is niet mogelijk op zon- en feestdagen. Bij telefonisch melden graag na 18:00 uur bellen. Op de kalender doorgestreepte data (haal/brengformulier) zijn data dat uw object niet gehaald kan worden.

In de periode november, december, januari en februari zijn wij gerechtigd een vergoeding te vragen als een object gehaald dient te worden.  Dit wordt per aanvraag bekeken en bepaald.

Betaling

Betaling geschiedt middels de elektronische factuur welke wij u per email toezenden. Dit is een officieel document. Verlangt u de papieren versie dan is deze leverbaar tegen een meerprijs van €2.50.  Een eventuele verhoging van het stallingsgeld zal door de stallingshouder ruimschoots voor de aanvang van de nieuwe contractperiode worden medegedeeld. Facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan, bij een betalingsachterstand is het niet mogelijk het gestalde object op te halen.

Herberekenen lengte

Stallingshouder is gerechtigd objecten na te meten welke aangepast of verlengd zijn [bv. extra fietsendragers] de extra lengte mag door stallinghouder worden doorberekend

Betaalproblemen

Als u niet aan uw betalingsverplichting kunt voldoen neem dan z.s.m. contact met ons op.  Stallinghouder en huurder kunnen dan een regeling treffen. Als wij geen betaling ontvangen ontvangt u een herinnering en heeft u de kans om zonder verhoging de factuur te betalen. Indien wij geen betaling ontvangen binnen de gestelde termijn wordt de factuur eenmalig verhoogd met €25,- administratie en verwerkingskosten.

De stalling

De stallinghouder laat geen onbevoegden in de stallingruimte toe en zal zelf het te stallen object in de stallingruimte rijden. Het is de huurder niet toegestaan objecten zelf in de stallingruimte te plaatsen of van andere huurders te verplaatsen.  Zonder toestemming van de verhuurder is het niet toegestaan de stalling te betreden. Wij behouden ons het recht voor om uw caravan etc. tijdens rangeerwerkzaamheden buiten te stallen voor maximaal de duur dat deze rangeerwerkzaamheden plaatsvinden.

Veiligheid

Het is niet toegestaan gasflessen, ook niet in ledige vorm, of andere gevaarlijke zaken in het gestalde object achter te laten. Met het ondertekenen van het contract en/of het betalen van de factuur verklaart u dat alle gasflessen verwijderd zijn uit het gestalde object. Werkzaamheden aan het gestalde object door de huurder zijn niet toegestaan. Roken is verboden in het gehele pand.

Verzekering

De stallingnemer dient zelf zorg te dragen voor een WA en/of Casco verzekering van het te stallen object. De stallinghouder heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor de stallingruimte en draagt zorg voor optimale stallingomstandigheden. Risico voor de stallinghouder is slechts beperkt tot schade veroorzaakt aan uw eigendom veroorzaakt door stallinghouder. Let op: Uw eigendom tijdens de stallingsperiode periode schorsen bij de verzekering houdt dus in dat deze onverzekerd gestald wordt.

Prijzen

Alle prijzen genoemd op deze site zijn incl. 21% BTW, onder voorbehoud van prijswijzigingen, en gelden op jaarbasis.

Stallinghouder is gerechtigd tarieven en prijzen aan te passen. Prijsaanpassingen worden -indien nodig- in het eerste kwartaal doorgevoerd.

Onze prijzen vind u hier: http://www.barsemastalling.nl/tarieven/

Restitutie

Indien het gestalde object wordt vervangen door een object met een kleinere afmetingen leidt dit niet tot het recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van stallingsgeld. Indien het gestalde object tussentijds wordt verkocht leidt dit niet tot het recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van stallingsgeld.

Accu service

Barsema stalling is niet aansprakelijk voor accu’s die -ondanks de door ons geleverde accu service- tijdens het stallen defect zijn geraakt of hun capaciteit hebben verloren. Stallingsnemer dient zelf voor voldoende verlengsnoer te zorgen en de laadsystemen standby te zetten.

Website & privacy gegevens

Barsema Stalling gaat vertrouwelijk om met persoon- en objectgegevens van klanten. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Klanten kunnen hun eigen gegevens en eigen wachtwoord wijzigen om zodoende de veiligheid van hun gegevens te waarborgen. Uit veiligheidsoverwegingen adviseerd Barsema Stalling om uw wachtwoord te veranderen in uw eigen persoonlijk wachtwoord.

Schades

Eventuele schade aan uw eigendom door ons veroorzaakt wordt gemeld en hersteld in goed overleg.  De eigenaar van het object dient zelf middels foto of videomateriaal eventuele schades bij te houden -indien schade geconstateerd tijdens ophalen-  De eigenaar dient dit  voor het verlaten van het terrein te melden bij de stallingseigenaar.  Barsema Stalling is op geen enkele manier aansprakelijk voor schades gemeld ná het afhalen van een object. Barsema Stalling is niet aansprakelijk voor schades ontstaan door ongedierte.

Diefstal

Barsema Stalling is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal van, of uit uw eigendom tijdens het stallen op ons terrein of in de stalling. Stallingnemer dient zelf voldoende maatregelen te treffen om diefstal tegen te gaan [te denken valt aan disselsloten, wielklemmen en alarmsystemen]

Voorwaarden

Bovenstaande voorwaarden mogen elk jaar door de stallinghouder worden aangepast. Met het betalen van de stallingsfaktuur geeft u aan deze voorwaarden te hebben doorgelezen en hiermee akkoord te zijn.

AVG

Per 25 mei 2018 is er nieuwe wetgeving actief die betrekking heeft op de privacy van uw gegevens.
Barsema Stalling & Onderhoud is altijd al zorgvuldig met uw gegevens omgegaan. In de afgelopen periode hebben we er aan gewerkt om processen en documentatie voor de nieuwe wetgeving in orde te brengen. Hoe we met uw gegevens omgaan is in principe niet gewijzigd.

Wat betekent dit voor u?

Wij moeten u laten weten dat de gegevens, die u met ons heeft gedeeld, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, woonplaats, en object gegevens, door ons worden verwerkt en bewaard zolang wij producten en diensten aan u leveren. Deze gegevens worden veilig en met zorg door ons bewaard met inachtneming van de nieuwe wetgeving. Aan onze dienstverlening aan u verandert niets.

Wat moet u hiervoor doen?

U hoeft hiervoor helemaal niets te doen, maar mocht u gebruik willen maken van uw rechten voor inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens, neem dan contact met ons op.

De volgende persoonsgegevens worden door ons gebruikt in ons administratieprogramma:

Naam, mailadres, straat, postcode, telefoonnummer[s], kenteken en objectgegevens gestald object.

Deze site maakt gebruik van cookies. Voor het juist functioneren van deze website vragen wij uw toestemming. meer informatie

Deze site plaatst van zichzelf geen cookies, behalve functionele cookies waar nodig. Zonder deze cookies werkt inloggen op de site door klanten niet. Wij vragen uw toestemming om ook cookies van derden, zoals Facebook, te accepteren, om alle onderdelen van de site soepel te laten werken. U kunt onderaan de site te allen tijde uw toestemming weer intrekken. Let er in dat geval op dat eenmaal geplaatste cookies mogelijk niet vanzelf verdwijnen. U moet dit dan zelf in uw browser doen.

Sluiten